Tartu Karlova Kooli sotsiaalpedagoogi näide: lapsevanem võib saada pöördumiseks julgustust just miniõpikust

Tartu Karlova Kool kivatab 2017. aastast ehk käib praegu oma neljandat KiVa-aastat. See tähendab mh seda, et kooli peal ringi jalutades võib leida, et lapsed on joonistanud KiVa-teemalisi pilte; on tajuda koolikultuuri paranemist; paranenud on ka õpilaste probleemilahendamise oskus; lapsevanemad on võtnud kooli KiVa-tiimiga ühendust, et miniõpikust loetu põhjal võib olla laps kiusamise ohver jne.

Kuidas selleni on jõutud? Mis toimib ja millised on väljakutsed? Kooli mentor Jane Alas intervjueeris, Karlova kooli sotsiaalpedagoog Sigrid Siimann vastas.

[На русском ниже.]

Tartu Karlova Kooli sotsiaalpedagoog Sigrid Siimann

Jane: Kui pikk on olnud Tartu Karlova Kooli KiVa teekond ning kust tuli initsiatiiv programmiga liitumiseks?

Sigrid: Kõige õigem hetk kiusamise ennetamiseks on siis, kui midagi pole veel juhtunud. Kiusamisvaba elutee algab süsteemis, kus õpetajad ja õpilased koolis ning lastevanemad kodus saavad üheselt aru, mida tähendab kiusamine ja mida see endaga kaasa toob. Tartu Karlova koolil tekkis mõte liituda KiVa programmiga 2016. aasta kevadel. Ettevõtmine sündis nii kooli personali kui ka lastevanemate ühise äratundmise ajel, et me vajame kiusuennetuses tõenduspõhist teejuhti.

J: Milline on olnud teie kooli teekond programmi rakendamisel – millised tõusud ja mõõnad tooksid välja?

S: Programmi rakendamine iseenesest ei ole olnud raske. Kindlasti aitas sujuvale algusele kaasa õige teadmine programmi ülesehitusest ja töömahust. Tartu Karlova koolil tekkis mõte liituda KiVa programmiga 2016. aasta kevadel. See andis hea tõuke ja tugevdas suhtumist, et kiusamist on võimalik ennetada. Kitsaskohana saab välja tuua üldist kiiret elutempot koolis. Kohati jääb tunne, et õpetaja ei jõua tunnis aruteludega nii süvitsi minna, kui ta seda sooviks.

J: Kuidas olete oma koolis korraldanud õppeaasta avastardi seoses KiVaga?

S: Avastarte tuleb kooli õppeaasta alguses üsna mitu anda. Üks on kindlasti kooli personaliga õpilasküsitluse tulemustele otsa vaatamine ja refleksioon. Teine start antakse lastevanematele üldkoosolekul, kus vaadatakse koos KiVa õppeaastale tagasi ja avatakse ka uue õppeaasta plaane. Saan kinnitada, et siiani on meie töö tulemused ootuspärased – kiusuennetus toimib ja kõver liigub allapoole. Õpilaste avastardi ja positiivse eelhäälestuse uude KiVa aastasse annab klassijuhataja.

J: Kuidas olete oma koolis korraldanud KiVa-tundide andmise?
S: KiVa-tund on tunniplaanis fikseeritud õppetund, vaheldudes klassijuhatajatunniga, kus õpitakse KiVa materjalide järgi vähemalt 2 korda kuus. KiVa teemakäsitlused ja omandatud oskused on elulised. Õpetajad kannavad neid teadmisi oskuslikult üle ka konfliktsituatsioonide lahenduse juurde ning teistesse tundidesse. Püüame lõimida ja kinnistada õpitu tavaolukordadega, mis ette võivad tulla. Me ei eralda KiVa tavaelust, sest need õpetused ja oskused õigel ajal oma teadmisi realiseerida on õpilase koolipäeva osa.

Tartu Karlova Kooli KiVa-tiim

J: Kuidas on teie koolis korraldatud korrapidamine?

S: Korrapidamine on jaotunud õpetajate vahel vabatahtlikkuse alusel, mis tähendab, et sobiva aja ja asukoha panevad nad ise paika. Koolimaja ruumilahendused on kaetud turvalisuse tagajatega ehk korrapidajatega, kelle positsiooni juurde kuulub KiVa-tunnusena kasutusse võetud kollane pael.

Ehk teisisõnu vahetasime vestid omanäolisema tunnuse vastu, mille kasutusulatus annab kandjale vabad käed. See on väike, atraktiivne ning täidab suurepäraselt oma rolli. Mis peamine, õpilased võtsid selle märgise kohe omaks ja kui juhtub, et mõni õpetaja selle kiiruga enda külge unustab kinnitada, teevad lapsed kohe sellekohase märkuse.

KiVa kollaseid veste ei jäta me aga kasutuseta. Oleme leidnud võimaluse, kuidas anda neile KiVa sõnumit kandev roll hoopis koolimaja seintel.

J: Mis on need võtmetegurid, mis tagavad KiVa toimimise ette nähtud viisil Tartu Karlova Koolis?

S: KiVa toimimise eelduseks on füüsilise ja vaimse turvalisuse loomine läbi last ümbritsevate osapoolte koostöö. KiVa programmi edukaks toimimiseks on meie arvates võtmeroll eelkõige KiVa programmijuhina motiveeritud ja särasilmsel õpetajal, kes on teejuht ja suunamuutja. Kindlasti ka järjepidevusel – läheneme KiVa-tundidele kui tavapärasele õppele nagu seda on keemia, ajalugu või muusikaõpetus. Võtmetegur on koolipere ühine arusaam, et kiusamine ei ole aktsepteeritav ja me kõik peame saama ennast turvaliselt tunda.

J: Kas ja kuidas teete koostööd lapsevanematega?

S: KiVa-tiimi hinnangul on Karlova kooli lastevanemad väga teadlikud, et oleme üks suur kiusuennetusega tegelev KiVa-pere. On esinenud juhtumeid, kus vanem pöördub ja mainib, et luges lastevanematele mõeldud miniõpikust märkide kohta, mis võivad viidata kiusamise all kannatamisele. Selle tulemusel seostas vanem kohe oma lapse muutunud käitumismustrit loetuga ja nii saimegi õigel ajal jaole, et laps oli langenud kiusamise ohvriks.

Oleme võtnud lähenemise, et igal aastal jagame lapseevanematele mõeldud miniõpiku linki Stuudiumi kaudu ka kooliaasta keskel. Seda teeb klassijuhataja, tuletamaks meelde, et meil kõigil lasub vastutus laste heaolu ja turvatunde ees. Lapseevanemad on kooli partnerid, sest meie lapsed on ühised ja nii ka mured ning rõõmud. Julgustame lapsevanemaid alati sekkuma ja pöörduma kooli KiVa-tiimi poole või klassijuhatajaga koos täitma eeluuringu ankeeti, kui esineb ka väiksem kahtlus kiusamise teemal.

J: Kas näete ka igapäevases koolielus KiVa tulemusena koolikultuuri paranemist?

S: KiVa on justkui õpetus veel paremast (hoolivamast) minast, mis toetab õpilase kujunemisprotsessi ja annab valikuid tunnetada, milline tegevus/tegevusetus on aktsepteeritav ja mida tuleks muuta/juurde õppida. Tajume oma koolis kindlasti koolikultuuri paranemist, sest me loome KiVa abil turvalist õpikeskkonda, milles osaleb kogu koolipere. Väärtused ja hoiakud on need, mille kujunemisele kaasa aidates saame öelda, et varem kiusamise all kannatanud õpilased on saanud tagasi õpimotivatsiooni. Klassides on paranenud probleemilahendamise oskus. Osatakse teineteise erinevustega arvestada ja neid aktsepteerida, mis omakorda parandab suhteid kaaslastega.

J: Too lõpetuseks ka üks näide mõnest toredast algatusest teie koolis, mis on inspiratsiooni saanud KiVast.

S: Toredaid algatusi on olnud mitmeid. Eriti armsad on need, mis sind tabavad ootamatult mööda koolimaja kõndides. Nii võidki enda rõõmuks avastada, et algklass on joonistanud KiVa-teemalisi pilte ning ehtinud nendega koridori seinad. Neis võib esineda kirjavigu, sest autorid alles õpivad kirjutama, aga sõnum on alati üks ja väga kindel.


Пример школы Tartu Karlova Kool: родитель может получить поддержку из мини-учебника!

Tartu Karlova Kool использует программу KiVa с 2017 года, то есть уже четвертый год подряд. И это означает, что гуляя по школе, вы можете обнаружить, что дети рисуют картинки на тему KiVa; воспринимают школьную культуру лучше; у учеников также улучшились навыки решения проблем; родители связываются со школьной командой KiVa, потому как, судя по прочитанному в мини-учебнике, ребенок может стать жертвой травли и т.д.

Как этого добились? Что работает и какие есть проблемы? Интервьюировала ментор школы Яне Алас, отвечала социальный педагог школы Сигрид Сийманн.

Яне: Как долго длится KiVa-путь Tartu Karlova Kool и откуда взялась инициатива присоединиться к программе?

Сигрид (на фото): Лучшее время для предотвращения травли – это когда еще ничего не произошло. Жизнь без травли начинается в системе, где учителя, ученики и родители четко понимают, что такое травля и что она влечет за собой. Весной 2016 года у Tartu Karlova Kool возникла идея присоединиться к программе KiVa. Идея зародилась в то время, когда и школьный персонал, и родители осознавали, что нам необходимо научно обоснованное руководство по предотвращению травли.

Я: Каким был путь вашей школы к реализации программы – что было легко, а что – сложно?

С: Осуществить саму программу не составило труда. Правильное знание структуры и объема программы, безусловно, способствовало плавному запуску. Мы были счастливы, что смогли заказать вводное обучение для всей школьной семьи. Это дало хороший импульс и укрепило мнение о том, что травлю можно предотвратить. В качестве проблемного места можно указать на общий быстрый темп жизни в школе. Иногда возникает ощущение, что учитель не сможет так глубоко погрузиться в обсуждения в классе, как ему или ей хотелось бы.

Я: Как вы организовали уроки KiVa в своей школе?

С: Урок KiVa – это урок, закрепленный в расписании, чередующийся с классным часом, на котором мы занимаемся по материалам KiVa не реже двух раз в месяц. Подходы и приобретенные навыки KiVa жизненно важны. Учителя также умело переносят эти знания на разрешение конфликтов и на другие уроки. Мы стараемся объединить и закрепить то, что мы узнали, с обычными ситуациями, которые могут возникнуть. Мы не отделяем KiVa от обычной жизни, потому что эти знания и навыки, позволяющие вовремя реализовать свои умения, являются частью школьного дня ученика.

Я: Как организовано дежурство в вашей школе?

С: Дежурство распределяется между учителями на добровольной основе, что означает, что они сами устанавливают подходящее время и место. Помещения школьного здания находятся под наблюдением охранников и дежурных, у которых есть желтая лента, используемая как символ KiVa.

Другими словами, мы заменили жилеты на более универсальную вещь, которая дает владельцу больше свободы. Она маленькая, привлекательная и отлично выполняет свою роль. Самое главное, ученики сразу приняли этот знак, и если учитель забывает надеть ленточку, дети сразу делают замечание.

Однако мы не оставляем желтые жилеты KiVa без дела. Мы нашли способ применить их для донесения идей KiVa на стенах школьного здания.

Я: Назовите ключевые факторы, обеспечивающие правильную работу KiVa в Тартуской школе имени Карлова?

С: Обязательным условием для работы KiVa является создание физической и психологической безопасности ребенка за счёт всестороннего сотрудничества. На наш взгляд, ключевая роль в успешной работе программы KiVa – это прежде всего мотивированный и проницательный учитель как руководитель программы KiVa, который является проводником и лидером. Конечно, важна и последовательность – мы подходим к урокам KiVa как к обычным занятиям, таким как химия, история или музыка. Ключевым фактором является общее понимание всей школьной семьей, что травля недопустима, и мы все должны чувствовать себя в безопасности.

Я: Как Вы работаете с родителями?

С: По словам команды KiVa, родители прекрасно понимают, что мы одна большая семья KiVa, занимающаяся профилактикой травли. Были случаи, когда родитель обращался и упоминал, что он или она прочитали в мини-учебнике для родителей о признаках, которые могут указывать на то, что ребенок страдает от травли. В результате родитель немедленно связал изменившуюся модель поведения своего ребенка с тем, что он прочитал, и, таким образом, было вовремя замечено, что ребенок стал жертвой травли.

Мы приняли решение, что каждый год мы делимся ссылкой на мини-учебник для родителей через Stuudium также и в середине учебного года. Это делает классный руководитель, чтобы напомнить нам, что все мы несем ответственность за благополучие и безопасность детей. Родители – партнеры в школе, потому что наши дети общие, равно как и их заботы и радости. Мы призываем родителей всегда вмешиваться и связываться с командой KiVa или классным руководителем, чтобы заполнить анкету предварительного расследования, если есть хоть малейшее подозрение на травлю.

Я: Вы также видите улучшение школьной культуры благодаря KiVa в повседневной школьной жизни?

С: KiVa похожа на обучение еще лучшего (заботливого) «я», которое поддерживает процесс развития ученика и дает возможность почувствовать, какие действия или бездействие приемлемы, а какие следует изменить или изучить. Мы определенно чувствуем улучшение школьной культуры в нашей школе, потому что с помощью KiVa мы создаем безопасную учебную среду, в которой участвует вся школьная семья. Ценности и отношения – это те ценности, которые, при развитии, позволяют нам сказать, что учащиеся, которые ранее подвергались травле, вновь обрели мотивацию к обучению. Улучшились навыки решения проблем в классе. Они знают, как учитывать и принимать различия друг друга, что, в свою очередь, улучшает отношения со сверстниками.

Я: И, в заключение, приведите пример замечательной инициативы в вашей школе, вдохновленной KiVa.

С: Было много замечательных инициатив. Особенно хороши те, которые появляются неожиданно, когда проходишь мимо здания школы. Таким образом, вы можете быть обнаружить, что начальный класс нарисовал плакаты на тему KiVa и украсил ими стены коридора. Они могут содержать опечатки, потому что авторы все еще учатся писать, но сообщение всегда одно и очень точное.