PRIVAATSUSTEADE

TÖÖTLEMISE EESMÄRK

KiVa Antibullying Program® on Turu Ülikoolis välja töötatud tervet kooli hõlmav sekkumisprogramm. Riikides, kus KiVa on praegu saadaval, võivad programmis osalema registreerida üldharidust pakkuvad koolid. Osalevatelt koolidelt kogutakse kasutajaandmeid ja nende kasutajad moodustavad Turu Ülikoolis Soomes asuva kasutajaregistri.

TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlus põhineb andmete vastutava töötleja õigustatud huvil.

ANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA JA TEMA KONTAKTANDMED

Privaatsusteade sisaldab Turu Ülikooli hallatavat registrit.

KiVa kiusamisvastane programm, psühholoogia ning kõne- ja keelepatoloogia osakond, 20014 Turu Ülikool, Soome. E-post: kiva@kivaprogram.net

KiVa programm pakub kasutajatele mitmesuguseid veebiteenuseid. Nende teenuste kasutamine võib luua isikute registri teisele andmete vastutavale töötlejale (näiteks asjassepuutuvale haridusteenuse osutajale või koolile). Nende teenuste andmekaitset selgitatakse üksikasjalikult allpool.

KLIENTIDE REGISTER

KiVa programmi kasutajad moodustavad klientide registri. Registrisse salvestatakse koolijuhtide ning koordinaatorite ja kontaktisikute telefoninumbrid ja e-posti aadressid ning neid andmeid töödeldakse kommunikatsiooni eesmärgil.

VEEBISAIT JA SISEVEEB

Veebisait www.kivaprogram.net ei salvesta kasutajate isikuandmeid ega kasuta küpsiseid. KiVa programmi kasutajarühmadele antakse juurdepääs piiratud alale, KiVa siseveebi https://intra.kivaprogram.net/login. KiVa siseveebi sisse logivate kasutajate IP-aadress ja külastuse aeg salvestatakse.

KÜPSISED

KiVa siseveebis kasutatakse ainult tingimata vajalikke küpsiseid. KiVa siseveebi logiandmeid säilitatakse 24 kuud, pärast seda eemaldatakse need automaatselt.

 

KIVA SISEVEEBI KASUTAJARÜHMAD JA ANDMETÖÖTLUS

REGISTREERITUD KIVA KOOLIDE KASUTAJARÜHMAD

KiVa koolide meeskonnaliikmed logivad KiVa siseveebi sisse koolipõhiste sisselogimisandmetega. Nende kasutajate IP-aadress ja külastusaeg salvestatakse.

KOORDINAATORI TASEME KASUTAJAD

Koolijuhid ning KiVa koordinaatorid ja kontaktisikud pääsevad KiVa siseveebi isikliku kasutajatunnusega. Kasutajapõhine koordinaatori kasutajatunnus võimaldab koolijuhtidel ja koordinaatoritel vaadata ja uuendada kooli kontaktandmeid ja kasutajakontosid. Kasutajate salvestatud andmete hulka kuuluvad IP-aadress, e-posti aadress, kool, külastusaeg ning kooli teabes ja kasutajakontodel tehtud muudatuste logiandmed. Koordinaatori kasutajatunnuse eemaldamiseks võtke ühendust e-posti aadressil kiva@kivaprogram.net. Koordinaatori taseme kasutajatunnused, mis on koolist lahti seotud (ja pole seega ühendatud ühegi kooliga), eemaldatakse andmebaasist automaatselt 24 tunni möödudes.

Koordinaatori taseme kontod, mis ei ole enam kui 18 kuud aktiivsed olnud, kustutatakse süsteemist automaatselt.

AKTIVEERIMATA KOORDINAATORIKONTODE KUSTUTAMINE

Pärast seda, kui nende e-posti aadress on süsteemi lisatud, saavad koordinaatori taseme kasutajad aktiveerimislingi. Kui omanik ei ole kontot 30 päeva jooksul aktiveerinud, kustutatakse konto automaatselt kasutajate andmebaasist.

Koolijuhtide ja koordinaatorite kontaktandmed on nähtavad ka kooli profiilil, millele koolide koordinaatorid juurde pääsevad ja mida nad saavad muuta. Endiste töötajate kontaktandmete kustutamiseks võib kool kas teavet ise uuendada või võtta ühendust e-posti aadressil kiva@kivaprogram.net

DESAKTIVEERITUD KOOLIDE KASUTAJAKONTODE KUSTUTAMINE

Kui koolid ei soovi enam programmi kasutada, kustutatakse nende kasutajakontod ja kontaktandmed süsteemist. Anonüümseid õpilas- ja töötajaküsitluste andmeid säilitatakse süsteemis edasiseks kasutamiseks.

SERTIFITSEERITUD KIVA KOOLITAJAD JA LITSENTSITUD PARTNERID

Sertifitseeritud KiVa koolitajate ja litsentsitud partnerite salvestatud kasutajaandmed on IP-aadress, külastusaeg, organisatsiooni nimi ja e-posti aadress. Isikuandmed kustutatakse, kui sidusrühmaga tehtava koostöö alus on lõppenud või isik palub, et tema isikuandmed kustutataks.

ARUTELUFOORUM

KiVa koolitaja või litsentsitud partneri taseme tunnusega kasutajatel on juurdepääs arutelufoorumile. Foorumisse sisenemiseks vajalikud isikuandmed on kasutaja nimi, e-postiaadress ning selle kooli või partnerorganisatsiooni nimi, mida ta esindab. Kasutaja andmeid säilitatakse, kuni kasutaja jätkab teenustesse sisse logimist. Kasutaja andmed kustutatakse, kui konto ei ole kaks (2) aastat aktiivne või kasutaja nõudmisel. Kasutajaandmete varukoopiaid säilitatakse kaksteist (12) kuud pärast kustutamist. Kõik vestlustesse kirjutatud kommentaarid salvestatakse foorumisse ja neid ei kustutata.

KONTAKTANKEET JA PARTNERI ANKEET

Süsteemis säilitatakse ka veebisaidi kontaktankeedist saadud teavet (nimi ja saatja e-postiaadress) ja partnerankeedist saadud teavet (saatja nimi, e-postiaadress, organisatsiooni või äriühingu nimi). KiVa kiusuennetuse programmi litsentsitud partnerid kasutavad saiti, et koguda programmist huvitatud isikute kontaktandmeid (saatja nimi ja e-postiaadress ning kooli nimi). Kontaktankeedi teavet ja partneri ankeedist kogutud isikuandmeid säilitatakse üks (1) aasta.

KIVA MÄNGUD

Kui õpilased logivad sisse KiVa mängu 1, mängu 2 või mängu Pulmikas kasutajana, ei töötle Turu Ülikool nende isikuandmeid. Küll aga salvestatakse teenuse juures KiVa mängu 2 korral kasutaja nimi, mängija edasijõudmine ja IP-aadress. KiVa mängu 2 kasutajahaldus (sellele pääsevad juurde ainult kooli töötajad) sisaldab kohta ühe või mitme kooli KiVa meeskonna või selle liikmete e-postiaadressi jaoks. Nii saavad õpilased kiusamisest teada anda ja kooli KiVa meeskonnaga ühendust võtta otse mängudes 1 ja 2. E-postiaadresse saavad lisada ja eemaldada kooli töötajad. Selle teabe vastutav töötleja on Turu Ülikool. KiVa mäng 2 moodustab ka mängijate nimede ja kasutajanimede registri ning nende andmete vastutav töötleja on kool. Turu Ülikool on seega andmete volitatud töötleja. KiVa mängu 1 ja KiVa mängu 2 logiandmed salvestatakse selleks, et jälgida mängijate arvu.

Mängudega seotud koolipõhistele andmetele (kasutajate nimekiri ja logiandmed) pääsevad ligi asjakohase kooli töötajad, riigi litsentsitud partnerorganisatsioon, teenusepakkuja (A1 Media Oy) ja Turu Ülikooli KiVa kiusuennetuse programmi valitud liikmed, et lahendada probleemolukordi.

ÕPILAS- JA TÖÖTAJAKÜSITLUSED

KiVa programmis registreeritud õpilastele ja töötajate hulgas tehakse anonüümseid veebiküsitlusi. KiVa iga-aastasele küsitlusele vastamiseks ei ole tarvis isikuandmeid koguda. Küsitluste vastuseid säilitatakse Turu Ülikooli serveris koos küsimustiku täitmise kuupäeva ja aja ning keelega, milles küsimustik täideti. Küsitluse andmetele on juurdepääs valitud küsitlusteenuse pakkuja (Anders Innovation), IT-teenuste pakkujate ning Turu Ülikooli liikmetel. Küsitluse andmeid säilitatakse tuleviku uurimiseesmärkide täitmiseks. Koolid on kohustatud KiVa küsitlustest vanemaid ette teavitama ning küsima luba klassis küsitluste läbiviimiseks kooskõlas kohalike seaduste ja eeskirjadega.

ISIKUANDMETE SAAJATE RÜHMAD

KiVa kiusuennetuse programm teeb koostööd kolmandate isikutega, kes osutavad abi või teenuseid. Geniem Oy on tehniline haldur Turu Ülikooli serverile, kus hoitakse õpilas- ja töötajaküsitluste vastuseid. Küsitluste vastuste registrile pääsevad juurde KiVa Soome programmi valitud töötajad, Turu Ülikooli IT-teenuse osutajad ja Geniem Oy. Need rühmad töötlevad küsitluste andmeid selleks, et teenust hallata ja selle asjakohasus tagada.

KiVa programmi kliendiregister, mis sisaldab koolijuhtide ning koordinaatorite ja kontaktisikute andmeid, nende kontaktandmeid ning kõiki siseveebi kasutajatunnuseid, asub serveris Amsterdamis. Andmete vastutav töötleja nende andmete tehnilise halduri rollis on Geniem Oy. Andmehaldus koosneb päringu korral andmete haldamisest, muutmisest, kasutusest ja kustutamisest.

KiVa mängude logiandmeid (KiVa mäng 1 ja KiVa mäng 2) ei edastata ega avaldata isikutele, kes asuvad väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda.

Registreeritud andmeid ei kasutata automaatsetes otsustusprotsessides ega profileerimiseks.

ISIKUANDMETE KATEGOORIAD

Teenuse kasutamisel luuakse logikanded, mille eesmärk on tagada teabe turvalisus ja teenust tehniliselt arendada ning tuvastada, ennetada ja uurida vigu (Soome andmeteenuse seadustik (917/2014), paragrahvid 138, 141 ja 144). Logisid hoitakse nende eesmärkide täitmiseks vajaliku aja jooksul ega kasutata muudel eesmärkidel.

ÕIGUS ANDMETEGA TUTVUDA, NEID PARANDADA, KUSTUTADA JA VAIDLUSTADA NING NENDE KASUTUST PIIRATA

Registreeritud kasutajatel on õigus taotleda vastutavalt töötlejalt juurdepääsu oma isikuandmetele, samuti taotleda nende muutmist või kustutamist ja andmeid puudutava töötlemise piiramist ning esitada vastuväide töötlemisele. Kasutajakonto või kontaktandmete kustutamiseks võtke ühendust e-posti aadressil kiva@kivaprogram.net.

ÕIGUS ESITADA JÄRELEVALVEASUTUSELE KAEBUS

Registreeritud kasutajal on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.

ANDMEKAITSEAMETNIK

Turu Ülikooli andmekaitseametniku kontaktandmed saate e-posti aadressilt dpo@utu.fi

Turu Ülikooli andmekaitse kirjeldus on saadaval järgmisel aadressil: https://www.utu.fi/en/privacy/data-security-description