Kohtla-Järve Järve Kooli kogemus: esimene KiVa-aasta ja kohe sellistes oludes!

Seekord vaatasime intervjuuks inspiratsiooni otsides välja kooli, kus KiVa programmi alles esimest aastat rakendatakse. Juba kogenud KiVa-koolidel on hea selle tuules enda algusi meenutada ning värskematel kivatajatel oma esimesel nn maratonil julgustust ja mõtteid juurde saada. Küsimusi esitas kooli mentor Jane Alas.

[На русском ниже.]

Olete üsna värske KiVa-kool ja rakendanud programmi alates selle õppeaasta sügisest. Kuidas teil siiani läinud on?

Valmistasime tõsiselt ette veel suvel. Osalesime vajalikel KiVa koolitustel, koolitasime õpetajaid, koolist läks teele infokiri lastevanematele enne õppeaasta algust. Kooliperele tutvustati augustikuu lõpus KiVa programmi. Septembrikuus jagati klassikoosolekutel infot ka lapsevanematele, kes said kätte miniõpikud. Samuti toimuvad klassidele klassijuhatajatunnid, mis on nüüd nimetatud KiVa-tundideks ja need toimuvad kaks korda kuus.

Oleme pannud kooli üles postkastid, kuhu laps saab anonüümselt vihje jätta. Rahvusvaheliste tähtpäevade raames oleme ka teinud erinevaid tegevusi: näiteks võtsime selleks kasutusele raadiosaadete tegemise, plakatid ja uute inimestega tutvumise. Edastame infot vähemalt kord kuus kooliraadio kaudu, näiteks on toimunud õpilaste poolt 5-7-minutilised ettekanded rahu, sallivuse ja vägivallavastase päeva teemadel. Aitäh-päeval tervitasid koolilapsi plakatid, mis mõjutasid positiivselt õpilaste käitumist. Veebruaris ja aprillis planeerime tutvustada ülemaailmset turvalise interneti päeva ja tervisepäeva. Eelmisel kevadel oli tervisepäeva külaline meie koolis toitumisnõustaja Erik Orgu ja tund toimus Zoomis. Oli väga vahva!

Olete 1. poolaastal olnud mitu korda distantsõppel. Kuidas see on mõjutanud programmi rakendamist ja kas distantsõppel olete ka leidnud võimaluse KiVaga tegeleda?

Oleme 2. kooliastmes viinud KiVa-tunde läbi Zoomis ja need on õnnestunud. Alguse sai see õpetajate pöördumisest minu poole, mis omakorda julgustas mind KiVa-tiimi juhina, et hakata KiVa-tunde Zoomi keskkonnas tegema. Lastele meeldis teha harjutusi ekraani ees koos. Nad eriti rääkida ei soovinud, kuid kasutati sõnumite saatmise (chat‘i) võimalust, mis aitas lastel olla avatum ja julgem. Tegime näiteks „käsi õlal“-harjutust, kus lapsed kasutasid käe asemel chati võimalust ning kirjutasid sinna lapse nime.

Nooremate ehk 1.-3. klassi lastega me Zoomis KiVa-tunde ei teinud, kuna nende arvutioskused on veel vähesed, aga nendel toimib VEPA-elementide kasutamine tundides ja lapsed on nendega hästi harjunud.

Kuidas kolleegid ja lapsevanemad KiVa on vastu võtnud?

Lapsed juba teavad, et meil on KiVa-kool, miks on plakatid seinal ja vestid õpetajatel seljas.

Kuidas olete oma koolis korraldanud KiVa-tundide andmise?

KiVa-tunnid toimuvad 2 korda kuus. Need on tunniplaanis eraldi välja toodudki KiVa-tunnina.

KiVa-tiim on abiks õpetajatele tunni läbiviimisel. Enne KiVa-tunni läbiviimist peavad õpetajad enamasti mõne KiVa-tiimi liikmega nõu, koos vaadatakse üle teema valik, planeeritakse tund, võimalikud takistused. Mõned õpetajad viivad tunni läbi iseseisvalt, teised vajavad tiimiliikmete abi.

Kuidas on teie koolis korraldatud korrapidamine? Kas ja kuidas kasutate KiVa-veste?

Korrapidamine käib graafiku alusel ja korrapidajatel on vestid seljas! Mõni õpetaja nurises natuke, aga see läks kiiresti üle, kui mõisteti vesti kandmise eesmärki. Aeg-ajalt tuletame meelde, et vest võiks seljas olla, suurt vastupanu ei ole. Lapsed võtsid vestid kohe omaks, nendele muutus pilt selgemaks – täpselt on teada, milline õpetaja on korrapidaja.

Kas teil on oma koolis tulnud ka kiusamisjuhtumeid lahendada?

Juhtumeid veel ei ole lahendanud.

Mis tekitab rõõmu seoses KiVaga?

Pole olnud tõsiseid juhtumeid, oleme suutnud neid ennetada, lapsed reageerivad vestidele kiirelt ja julgevad küsida abi. Enamasti pöörduvad lapsed vestikandja poole murega, kuid jagatakse ka oma õnnestumisi. Mõnikord tahavad lapsed lihtsalt vestelda.

Oleme märganud, et KiVa-vestid tekitavad lastes usaldust. Esimesel koolipäeval uued lapsed, kes tulid meie kooli õppima, märkasid inimest kollase vestiga ning küsisid julgelt abi. Oli tore uute õpilastega tutvuda ja tähtsal päeval neid aidata. Samad õpilased pöördusid ka hiljem julgelt KiVa-vestidega õpetajate poole.

Milliseid häid õppetunde ja soovitusi seoses KiVa-ga oskate teiste/ alustavate KiVa-koolidega jagada?

Julgust! Meie kasutame KiVa harjutusi näiteks ka kõik koos õpetajate infotundides mängude tutvustamise ja koostöö arendamise eesmärgil.


Опыт школы Ярве, Кохтла-Ярве: первый год KiVa и сразу в таких обстоятельствах!

В этот раз в поисках вдохновения для интервью мы искали школу, где программа KiVa реализуется только первый год. Уже опытным школам KiVa полезно вспомнить свое начало на этом пути, а новичкам – получить поддержку и идеи во время своего первого “марафона”. Вопросы задавала школьный ментор Яне Алас.

Вы достаточно свежая школа KiVa и реализуете программу с осени этого учебного года. Как у вас идут дела?

Мы серьезно готовились еще с лета. Мы участвовали в необходимых тренингах KiVa, обучили учителей, а также школа отправила родителям информационное письмо перед началом учебного года. Школьную семью познакомили с программой KiVa в конце августа. В сентябре информация была также распространена среди родителей на классных собраниях, которые получили мини-учебники. Существуют также классные часы, которые теперь называются KiVa-уроками, которые проходят два раза в месяц.

Мы установили в школе почтовые ящики, где ребенок может анонимно оставлять записки. Мы также провели различные мероприятия по случаю международных праздников: например, мы провели радиовещание, представили плакаты и познакомили с новыми людьми. Мы предоставляем информацию не реже одного раза в месяц по школьному радио, например, учащиеся проводят 5-7-минутные презентации на темы мира, терпимости и противодействия травле. День благодарения развесили плакаты, которые положительно повлияли на поведение учеников. В феврале и апреле мы планируем провести Всемирный день безопасного Интернета и День здоровья. Весной прошлого года гостем дня здоровья в нашей школе был консультант по питанию Эрик Оргу, и урок проходил в Зууме. Это было здорово!

В первой половине года вы были несколько раз на дистанционном обучении. Как это повлияло на реализацию программы и нашли ли вы возможность задействовать KiVa в дистанционном обучении?

Мы проводили занятия KiVa в Zoom во второй школьной ступени, и они проходили хорошо. Все началось с того, что ко мне обратились учителя, которые, в свою очередь, вдохновили меня как лидера команды KiVa начать брать уроки KiVa в среде Zoom. Ребятам понравилось вместе выполнять упражнения перед экраном. Они особо не хотели разговаривать, но использовали возможность отправлять сообщения (чат), что помогало детям быть более открытыми и смелыми. Например, мы выполняли упражнение «рука на плече», в котором дети использовали чат вместо руки и писали в нем имя ребенка.

С детьми младшего возраста, то есть с учениками 1-3 классов, мы не проводили уроки KiVa в Zoom, потому что их навыки работы с компьютером все еще низкие, но они используют элементы VEPA на уроках, и дети к ним хорошо привыкли.

Как коллеги и родители приняли KiVa?

Дети уже знают, что у нас школа KiVa, почему на стенах плакаты, а на учителях жилеты.

Как вы организовали уроки KiVa в своей школе?

Занятия KiVa проходят два раза в месяц. Они указаны отдельно в расписании как уроки KiVa.

Команда KiVa помогает учителям с проведением урокоа. Перед проведением урока KiVa учителя обычно консультируются с членом команды KiVa, вместе они обсуждают выбор темы, планируют урок, возможные препятствия. Некоторые учителя проводят урок самостоятельно, другим требуется помощь членов команды.

Как организовано дежурство в вашей школе? Вы пользуетесь жилетами KiVa и как?

Дежурство идёт по расписанию, дежурные всегда в жилетах! Некоторые учителя немного жаловались, но это быстро прошло, когда стало ясно, зачем носить жилет. Время от времени напоминаем, что следует надеть жилет, сопротивления этому практически нет. Жилеты дети сразу приняли, картина стала для них понятнее – точно известно, какой учитель является дежурным.

Приходилось ли вам сталкиваться с случаями травли в школе?

Случаи еще не решены.

Что вас радует в KiVa?

Серьезных случаев не было, нам удалось их предотвратить, дети быстро реагируют на жилеты и осмеливаются обратиться за помощью. Чаще всего дети обращаются с тем, что беспокоит, но они также делятся своими успехами. Иногда дети просто хотят поболтать.

Мы заметили, что жилеты KiVa вызывают доверие у детей. В первый день учебы новые дети, пришедшие в нашу школу, заметили человека в желтом жилете и смело попросили о помощи. Было приятно познакомиться с новыми учениками и помочь им в важный день. Позже те же ученики смело обращались к учителям в жилетах KiVa.

Какими хорошими идеями для уроков и рекомендациями по KiVa вы можете поделиться с другими / начинающими школами KiVa?

Больше смелости! Например, мы также используем упражнения KiVa на инфочасах для учителей, чтобы знакомить с играми и развивать сотрудничество.