Ääsmäe kooli kogemus: tasa sõuad, kaugele jõuad!

Ääsmäe kool on selline pisikeskmine kogukonnakool Saue vallas Harjumaal. KiVa programmi kasutab Ääsmäe pere kolmandat aastat – ning nende kogemus aitab pikaajalistel rakendajatel ehk tagasi vaadata, millest isegi läbi on tuldud, ja värskematel rakendajatel piiluda edasi ning prognoosida, kuidas endil võib minna. Küsis kooli mentor Klelia Peterson ning vastas Ääsmäe Kooli KiVa-tiimi juht Riina Kink. Senist kogemust aitas hinnata ja tagasivaadet teha tiimiliige Anu Linnamägi.

[На русском ниже.]

Klelia: Ääsmäe Kool rakendab KiVa hetkel kolmandat aastat. Kuidas võtaksid kokku senise teekonna, tõusud-mõõnad?

Riina: Kolm aastat tagasi olime väga veendunud, et alustame õige asjaga. Seda entusiasmi on jätkunud tänaseni. Pisut on küll pidurdanud meie indu distantsõppe periood. Rõõmu teeb, et meie KiVa-meeskond on hästi üksmeelne ning toetav. Samuti on suureks toeks KiVa programmi mentorid, kes on alati olemas ning tunnevad huvi meie tegemiste vastu.

K: Nimeta Sinu hinnangul KiVa toimimise kolm kõige tähtsamat faktorit, mis tagavad KiVa toimimise teie koolis.

R: Kõige tähtsam on see, et me usume sellesse, mida me teeme. Järjepidevus programmi läbiviimisel ning õpetajate toetamisel, motiveerimisel. Märkamine: märgata oma kaaslast ning vajadusel pakkuda abi ning toetust (olgu õpetaja-õpilane, õpilane-õpilane, õpetaja-õpetaja, õpilane-õpetaja, koolitöötaja- õpilane jne).

K: Kas näed ka igapäevases koolielus KiVa tulemusena koolikultuuri paranemist?

R: Igapäevases koolielus kuuleme laste suust sõna „KiVa“ pärist tihti. Õpilased suudavad erinevaid „kiusamise“ situatsioone lahendada ka iseseisvalt, ilma täiskasvanu sekkumiseta. Sellega saab juba ennetada, et väike n-ö nägelus ei muutugi kiusamiseks.

Ääsmäe kooli KiVa-tiim

K: Too välja mõni hetk, aasta, valdkond või element KiVaga toimetamisel, mille puhul tunned, et see oli kõige raskem läbi teha, omaks võtta või kohaneda. Miks see nii võis olla? Ja kuidas täna on?

R: Kõige raskem on olnud klassijuhatajate kaasamine. KiVa-tiimi liikmed on pakkunud abi KiVa tundide läbiviimisel, erinevate juhtumite lahendamisel ja nõustamisel. Täna on endiselt paar klassijuhatajat, kes ei haaku täielikult KiVa metoodikaga. Hea meel on, et klassijuhatajad, kes järjepidevalt tunde ei tee, siiski kasutavad töös lastega KiVa elemente.

K: Elame ja toimetame n-ö uuel ajastul, kus tuleb kohaneda erinevat vormi õppetööga. Tihti saadab ka kogu koolipere teadmatus homse ees. Mil määral on kogu see distantside aeg ja isolatsioonid teie koolis õppetööd mõjutanud? Kuidas hakkama saate?

R: Kuna eelmise õppeaasta kogemus on olemas, siis saavad täna nii õpetajad kui ka õpilased distantsõppel päris kenasti hakkama. Praegusel ajal on meie õpilased kõik kenasti „pildis“, seda tänu õpetajate ja tugipersonali hoolivale ja toetavale suhtumisele.

K: Räägime koostööst lastevanematega. Milline on Sinu hinnangul võti usaldusliku koostöö loomisel lapsevanematega?

R: Eeskätt peame usaldusliku koostöö aluseks suhtlemist ja info kohest jagamist. Meie lastevanemad on väga teadlikud, et oleme kiusuennetusega tegelev KiVa-koolipere. Eelmisest õppeaastast on meil KiVa e-posti aadress. Kellel soovi on, saab ka nii meiega ühendust võtta ning seda on ka kasutatud.

Kokkuvõttes on meil lastevanematega vedanud, nad väga koostööaltid ja mõistvad.

K: Too üks näide mõnest toredast algatusest teie koolis, mis on inspiratsiooni saanud KiVast.

R: Oleme koolis mitu aastat viinud läbi ülekoolilisi KiVa nädalaid. Nädalad on eesmärgistatud ning erinevate tegevustega kinnistame KiVa programmi põhimõtteid. Viimasel korral oli nädala teemaks „Julge olla hea!“, eesmärgiga suunata tähelepanu headuse märkamisele. Sel korral valmisid erinevad fotolavastused headusest ja märkamisest. Valmis meie kooli KiVa-märgi kavand jms.

K: Mõni tore seik või õnnestumine seoses KiVaga?

R: Meie õpetajaskond võttis kasutusele KiVa-vestide asemel oranžid kaelasallid. Kuna oranž on meie kooli värv, siis kannavad kõik õpetajad salli uhkusega. Toreda mälestuse jättis ka KiVa-tiimi väljasõit turismitallu, kus võtsime kokku esimese KiVa-aasta ning seadsime uusi eesmärke järgmiseks aastaks.

K: Oma üritustel räägime tihti õpetaja tassi täitmisest ja selle olulisusest. Kuidas Sina Ääsmäe kooli KiVa-tiimi juhina enda tassi täidad?

R: Ka praegusel hetkel on tass üsna tühi. Alati saab aga tassi energiat juurde metsas matkates või orienteerudes. Loomulikult aitavad ka raamatud ning särasilmsed KiVa-tiimi kaaslased.

K: Kui unistada suurelt ja piirideta, siis milline oleks Sinu üks unistus koolisiseselt seoses KiVa-ga ning milline oleks üks unistus suuremas plaanis seoses KiVa-ga, olgu siis maakonna piires, riigi piires või lausa maailma mastaabis?

R: Koolisiseselt võiks olla, et kõik klassijuhatajad oleksid entusiastlikumad ja motiveeritumad.
KiVa-tunde võiks läbi viia ka vanema kooliastme õpilased, kelle jaoks on KiVa nii iseenesest mõistetav igapäevase elu osa.

Suuremas plaanis võiks ju unistada, et oleks üks suur programm, kuhu koonduksid väiksemad (nt KiVa, Vaikuseminutid, VEPA jne) programmid.

Ja unistus, et ei oleks kiusamist ning KiVa-tiim saaks oma töö vilju nautida!


Опыт школы Ääsmäe – тише едешь, дальше будешь!

Школа Ääsmäe – это небольшая средняя общественная школа в волости Сауэ Харьюского уезда. Программа KiVa используется семьей Ääsmäe третий год подряд – и их опыт помогает школам, применяющим программу долго, оглянуться на то, через что они уже прошли, а новым школам – заглянуть вперед и посмотреть, что они смогут сделать. Клелия Петерсон, ментор школы, интервьюировала, и Рийна Кинк, руководитель команды KiVa в школе Ääsmäe, отвечала на вопросы. Член команды Ану Линнамяги помогла оценить и проанализировать полученный опыт.

Клелия: Школа Ääsmäe уже третий год использует KiVa. Как бы вы охарактеризовали текущее состояние, успехи и неудачи?

Рийна: Три года назад мы были очень уверены, что начали правильный путь. Это продолжается и по сей день. Период дистанционного обучения немного снизил наш энтузиазм. Отрадно, что наша команда KiVa очень сплоченная и отзывчивая. Также большую поддержку оказывают менторы программы KiVa, которые всегда рядом и заинтересованы в том, что мы делаем.

К: На ваш взгляд, назовите три самых важных фактора, благодаря которым KiVa работает в вашей школе.

Р: Самое главное, что мы верим в то, что делаем. Последовательность в проведении программы, поддержка и мотивация учителей. Примечание: обращайте внимание на своего партнера и при необходимости предложите помощь и поддержку (будь другой учитель, ученик, школьный сотрудник и т.д.).

К: Вы видите улучшение школьной культуры благодаря KiVa в повседневной школьной жизни?

Р: В повседневной школьной жизни мы часто слышим слово «КиВа» из уст детей. Ученики также могут справляться с различными ситуациями травли самостоятельно, без вмешательства взрослых. Это уже может предотвратить превращение небольшой неприятности в травлю.

К: Выделите момент, год, область или элемент работы с KiVa, который, по вашему мнению, был наиболее трудным для выполнения, принятия или адаптации. Почему так произошло? А как обстоят дела сейчас?

Р: Самым сложным было вовлечение классных руководителей. Члены команды KiVa предложили помощь в проведении занятий KiVa, решении различных кейсов и консультировании. Сегодня есть еще несколько классных руководителей, которые не в полной мере придерживаются методики KiVa. Отрадно, что классные руководители, которые не проводят систематически уроки, все же используют элементы KiVa при работе с детьми.

К: Мы живем и работаем в так называемую новую эру, когда нам нужно адаптироваться к различным формам обучения. Часто всю школьную семью сопровождает неизвестность перед лицом завтрашнего дня. В какой степени все это расстояние, время и изоляция повлияли на ваше обучение? Как обстоят дела?

Р: Поскольку имеется опыт предыдущего учебного года, сегодня и учителя, и ученики могут достаточно хорошо обучаться дистанционно. В настоящий момент все наши ученики хорошо заметны благодаря заботе и поддержке со стороны учителей и вспомогательного персонала.

К: Поговорим о сотрудничестве с родителями. На ваш взгляд, что является ключом к доверию родителей?

Р: Прежде всего, мы считаем общение и постоянный обмен информацией основой доверительного сотрудничества. Наши родители прекрасно понимают, что мы – школьная семья KiVa, занимающаяся профилактикой травли. У нас есть адрес электронной почты KiVa с прошлого учебного года. Любой желающий может также связаться с нами, и это пользуется спросом.

В общем, нам повезло с родителями, они очень отзывчивые и понимающие.

К: Приведите пример хорошей инициативы в вашей школе, вдохновленной KiVa.

Р: Мы уже несколько лет проводим общешкольные Недели KiVa в школе. Недели намечены, и мы закрепляем принципы программы KiVa с различными мероприятиями. В прошлый раз темой недели была «Не бойся быть хорошим!», с целью сосредоточить внимание на замечании добра. На этот раз были сделаны различные фотографии на темы доброты и внимательности. Завершено оформление значка нашей школы KiVa и пр.

К: Есть ли еще что-нибудь приятное или успешное относительно KiVa?

Р: Наши преподаватели ввели оранжевые шарфы вместо жилетов KiVa. Поскольку оранжевый – это цвет нашей школы, все учителя с радостью носят их. Также оставила приятное воспоминание поездка команды KiVa в туристический хутор, где мы подвели итоги первого года KiVa и поставили новые цели на следующий год.

К: На наших мероприятиях мы часто говорим о наполнении чаши энергией и ее важности. Как вы наполняете чашу в качестве лидера команды KiVa школы Ääsmäe?

Р: Сейчас чаша довольно пуста. Однако зарядиться энергией всегда можно, путешествуя пешком или занимаясь спортивным ориентированием в лесу. Конечно же, помогают книги и проницательные товарищи по команде KiVa.

К: Если помечтать о большом и безграничном, что было бы одной из ваших мечт относительно KiVa в школе, и какой была бы одна мечта относительно KiVa в более широком смысле, будь то в пределах региона, внутри страны или даже в мировом масштабе?

Р: В школе, возможно, все классные руководители проявляют больше энтузиазма и мотивации.

Уроки KiVa могут проводить и старшеклассники, для которых KiVa – очевидная часть повседневной жизни.

В более широком масштабе можно мечтаю о наличии одной большой программы, в которой были бы сконцентрированы более мелкие программы (например, KiVa, Vaikuseminutid, VEPA и т.д.).

И мечтаю о том, чтобы не было травли и чтобы команда KiVa могла наслаждаться плодами своего труда!